เคมีพื้นฐาน ว30102

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเคมีพื้นฐาน     รหัสวิชา ว31102                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1.5 หน่วยกิต                                                                                                  เวลา 60 ชั่วโมง

 

                สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และวิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม ชนิดและจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เปรียบเทียบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา สมบัติของสารประกอบและเลขอะตอมของธาตุ การจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มของสมบัติธาตุในตารางธาตุ ทดลองและอธิบายการเกิดพันธะเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารเกี่ยวกับจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะ กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารนั้น เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมี อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี นำเสนอเกี่ยวกับสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการแยกแก๊สธรรมชาติ และปิโตรเลียม นำสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อธิบายการเกิด สมบัติและประโยชน์ของพอลิเมอร์และอธิบายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก

                 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

                ว3.1ม.4-6/(1-3)                  ว3.1ม.4-6/(4-5)                  ว3.2ม.4-6 /(1-2)

                ว3.2ม.4-6/(3-4)                  ว3.2ม.4-6/(5-6)                  ว3.2ม.4-6/(7-9)

                ว8.1ม.4-6/(1-12)                               

 

รวม 26 ตัวชี้วัด

Advertisements
ความเห็น
  1. สุมาลี พูดว่า:

    อาจารย์น่ารักมากเลยค่ะ สอนดีอีกด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s